Back to All Events

Generalforsamling

// ENGLISH BELOW //

Ønsker du stemmerett på generalforsamlingen? Bli medlem av samfunnet her:  https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D3AD7/

Hvor: Aud max
Når: Mandag 28. oktober, 17.00
GRATIS

Studentsamfunnets generalforsamling er kanskje høstens viktigste arrangement på Studentsamfunnet i Ås. Det er her de store beslutninger fattes, verv besettes, og det er nettopp DU, Thorvald og Tora, som har makten. På generalforsamlingen har alle medlemmer av Studentsamfunnet i Ås stemmerett, og alle oppfordres til å møte.

Les mer her: http://www.samfunnetiaas.no/generalforsamling/

Det kreves ingen forkunnskaper for å stille til valg på GF. Dersom du har spørsmål om hva de ulike vervene innebærer, møt på Samfunnets spørretime, ta direkte kontakt med de nåværende representantene eller spør valgnemnda. Dersom du kjenner noen du mener bør stille til valg, kan du nominere kandidater til de ulike vervene.

Les mer om de ulike vervene her: http://www.samfunnetiaas.no/vervbeskrivelser-til-gf

Dørene åpner kl 16.30.
Generalforsamlingen starter presis kl 17.00.

Viktige datoer:

- Samfunnets Spørretime: Dato kommer
- Frist for innsending av saker som ønskes behandlet på GF er 7. oktober. Disse sendes til administrasjon@samfunnetiaas.no
- Frist for innsending av kandidatur er 21.oktober 2019. Dette sendes til valgnemnda@samfunnetiaas.no


Verv som er til valg:

Samfunnsstyret:

Nestleder

Administrasjonssjef

Konsertsjef

Arrangementssjef

NU:

Leder

Markedsføringsansvarlig

Sponsoransvarlig (kun for 0.5 års periode)

Administrasjonsansvarlig


Tuntreet:

Redaktør (journalist)

Kjernestyret:

Ekstern representant


Valgnemda:

To representanter

ENGLISH

Not a member of Samfunnet yet?
Sign up here: https://www.linticket.no/registrering2/AD3C0D3A5B/

Where: Aud max
When: Monday, october 28, 17.00
FREE

Samfunnet’s General Assembly is maybe the most important event in the Student Society in Ås this fall. This is where big decisions are made, positions are occupied, and it is YOU, Thorvald and Tora, who holds the power. At the General Assembly do all members of Samfunnet in Ås voting rights and are encouraged to meet.

NB! The meeting will be held in Norwegian, but the documents will also be found in English.

Read more about it here: http://www.samfunnetiaas.no/general-assembly

You need no qualifications to run for election at the general assembly. If you have any questions about the different positions, come for the Samfunn question hour, reach out directly to the ones currently in the position you are wondering about or ask the election committee. If you know someone you think should run for election, you can nominate candidates for the different positions. 

Read more about the different positions here:  http://www.samfunnetiaas.no/vervbeskrivelser-til-gf 

The doors will open at 16.30. 
The general assembly starts precisely at 17.00.

Important dates: 

The Samfunn question hour: Date will come
Deadline for sending in cases desired treated at the general assembly is october 7. Send this to administrasjon@samfunnetiaas.no 
Deadline for sending in candidacy is october 21. Send this to valgnemnda@samfunnetiaas.no 


Positions up for election: 

Student board for Samfunnet:

Deputy

Manager of administration

Manager of concerts

Manager of events

NU:

Leader

Manager of marketing

Manager of sponsors (only for a 0.5 year period)

Manager of administration

Tuntreet:

Editor (journalist)

Core board:

Extern representative 

The election committee:

Two representatives


Earlier Event: October 26
Lørdagslounge
Later Event: November 9
Lørdagslounge