Siden er under konstruksjon og blir oppdatert snart!

 

Har du lyst til å bli en del av den fantastiske familien Studentsamfunnet i Ås er, og ønsker du å bli en av dem som
styrer det hele? Nå har du muligheten. Gi gass, kjør valgkamp og la generalforsamlingen få bestemme om du er verdig
det ærefulle oppdraget det er å styre verdens beste studentsamfunn! Still til verv på Samfunnets Generalforsamling!  

Under følger beskrivelser av samtlige verv som er på valg under Samfunnets Generalforsamling i løpet av et år.
For å se hvilke verv som velges når, vennligst se forumet.

SAMFUNNSSTYRET

LEDER, SAMFUNNSSTYRET
Beskrivelse kommer.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten leder@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


NESTLEDER, SAMFUNSSTYRET
Nestleder fungerer som en administrativ leder for den daglige driften på Samfunnet. Arbeidsoppgavene går ut
på å planlegge driften med resten av Samfunnsstyret og sørge for at det er personell og utstyr tilgjengelig for å
utføre dette. Dette gjøres ved at man er ansvarlig for Bodegakonsernet, Ordensvern og Bar har det de trenger
for å få utført sine oppgaver. I tillegg til dette er Nestleder kontaktperson opp mot politi, brannvesen og røde
kors, og sitter som representant fra Samfunnet i oppussings-/drift og vedlikeholds utvalget og i Toppmøte.
Nestleder er også leders stedfortreder.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten nestleder@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ADMINISTRASJONSSJEF, SAMFUNSSTYRET
Administrasjonssjef er hele Samfunnsstyrets mor/far. Denne personen passer på at ingen små og store ting går
i glemmeboka. Spesifikke arbeidsoppgaver er å: skrive referater for Samfunnsstyret og Kjernestyret,
administrere medlemsregistret, Linticket, arrangere internfest for komiteene, arrangere julebord, arrangere en
knirkefri generalforsamling for Studentsamfunnet i Ås, og mange andre små og store oppgaver som faller
naturlig. Det viktigste er å være et våkent og engasjert styremedlem, som har oversikten over det meste som
rører på seg på Samfunnet.

Administrasjonssjef er sjef over personalsjefene, it-sjef, rombookingssjef, valgnemnda og snekkerkomiteen.
Dette er engasjerte, selvstendige og flinke personer, som får Samfunnet til å gå rundt, og er et privilegium å få
lov til å lede!
Har du sansen for struktur og orden, og ikke er redd for å mase litt, bør du stille til valg som
Administrasjonssjef. Det er et verv som gir deg innblikk i hvor mange prosesser som foregår i en organisasjon,
og gir deg uvurderlig erfaring innen personalstyring, møteskikk, IT-systemer og organisasjonsstruktur med mye
mer! Du får også innsyn i det innerste miljøet av engasjerte personer på Ås, og stifter vennskap og nettverk du
vil kunne nyte godt av hele livet!
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten administrasjon@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ØKONOMISJEF, SAMFUNSSTYRET
Samfunnets økonomisjef har ansvar for all økonomisk aktivitet for Samfunnsstyret, NU og Tuntreet. Dette er et
stort ansvarsområdet, og man har siste ord på alle investeringer som gjøres. Det kan være alt fra artistbooking,
nye jakker til ordenvern og mye mer. Økonomisjefen har dermed stor påvirkningskraft på hvordan
semesterprogram blir seende ut til slutt. Alt av prising av barvarer, billetter og betalingssystemet cashless er
også et ansvarsområde som ligger hos økonomisjefen. Ukentlig er det betaling av regninger, oppfølging av
regninger, budsjett og faktureringer. Det er nå innført budsjett til komiteene, noe som gir hver enkelt komité
større spillerom. Dette innebærer at økonomisjefen får en controller-rolle i samarbeid med
økonomiassistenten.
Sist, men ikke minst får man muligheten til å samarbeide med et helt fantastisk styre. Sammen jobber man
utrolig godt og målrettet, dette er utrolig givende og lærdom for livet!
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten okonomi@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ARRANGEMENTSSJEF, SAMFUNSSTYRET
Arrangementssjefen har ansvar for å booke semesterprogrammet utover konserter. Dette innebærer å
planlegge og gjennomføre disse arrangementene, som er for alle medlemmene av Samfunnet. Alt dette gjøres i
samarbeid med din komite og resten av Samfunnsstyret. Som Arrangementssjef har du stor valgmulighet til å
sette ditt preg på hva som skjer på huset. Arrangementkomiteen består quizkomiteen, arrangementkomiteen,
Aktivitet KS og Arrangementassistenten. Som Arrangementssjef er du deres kontaktperson og sammen sørger
dere for alle arrangementer medlemsmassen etterspør.
Som Arrangementssjef er du kontaktperson for lag og foreninger og i tillegg samarbeider du mye med eksterne
som NMBU, kommunen, interesseorganisasjoner og andre. Det kan være utarbeidingen av semesterprogram,
diverse arrangementer for studenter eller øvrige møter.
Og sist, men ikke minst tilegner du deg styreerfaring som er gull verdt å ha med seg videre. Det skapes et
samhold og en felles motivasjon du ikke vil oppleve noe annet sted. Dere møtes hver uke sammen med folk

som brenner like mye for Ås-ånden som deg selv. Sammen skaper dere Studentsamfunnet i Ås! Er du kreativ,
arbeidsom, strukturert og full av gjennomføringsevne er Arrangementssjef noe for deg.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


MARKEDSFØRINGSSJEF, SAMFUNSSTYRET
Beskrivelse kommer.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten markedsforing@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no

KONSERTSJEF, SAMFUNSSTYRET
Som konsertsjef på Studentsamfunnet i Ås er du ansvarlig for den eksterne musikalske underholdningen
studentene skal bli utsatt for. Oppgaver knyttet til dette er booking av artister, og arbeidet som dette medfører,
herunder: oppsett av budsjett og kalkyler, forhandlinger og kontraktinngåelse. Videre er du ansvarlig for å
koordinere arbeidet med gjennomføring av konsertarrangement. Dette gjør du gjennom et tett samarbeid med
komitésjefene du har under deg. Komitéene arbeider veldig selvstendig og tar stort sett egenhendig ansvaret
for all gjennomføring. Din jobb i gjennomføringsfasen er hovedsakelig å sørge for at de har den informasjonen
de trenger tilgjengelig, og å sørge for god kommunikasjonsflyt.
Det å være sitte i samfunnsstyret innebærer så mye mer enn å bare utføre oppgaver tilknyttet sin blokk og sine
komitéer, du er også styremedlem i samfunnsstyret. Om du ønsker å påta deg den ærefulle oppgaven å sitte en
periode i samfunnsstyret bør du ha et brennende engasjement og en stor kjærlighet for samfunnet og alt det
driver med. Styret diskuterer og håndterer veldig mange ulike saker og utfordringer, diskusjonene og
løsningene blir bedre om du har en mening om det aller meste.
Men om du har lyst til å være en del av denne fantastiske familien Studentsamfunnet i Ås er. Og ikke nok med
det, du har nå muligheten til å bli et av overhodene for det hele, da bør du ikke nøle ett sekund! Gi gass, kjør
valgkamp og la generalforsamlingen få bestemme om du er verdig det ærefulle oppdraget det er å styre
verdens beste studentsamfunn!

Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten konsert@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no

VALGNEMDA, 2 REPRESENTANTER
Valgnemnda er en veldig viktig gruppe som har som ansvarsområde å finne kandidater til de andre vervene på
valg ved GF, og hjelpe markedsføring med å informere om de ulike vervene. I tillegg hjelper man til som
tellekorps under GF. Valgnemnda består av 4 personer som jobber i fellesskap som gruppe, med egne
ansvarsområder innad i gruppa. Som valgnemnd mottar man tips og/eller foreslår kandidater til de ulike

vervene, og jobber med potensielle kandidater for å få de til å stille. Valgnemnda er de du kan spørre om tips
og råd hvis du tenker på å stille til valg, og tar ALLTID i mot gode kandidattips!
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt valgnemnda@samfunnnetiaas.no
 

TUNTREET

REDAKTØR, TUNTREET

Har du lyst til å gå i bresjen for å lage ei studentavis som leses av det meste som kan krype og gå ved NMBU,
Studentsamfunnet og ellers overalt på Campus og omegn? Liker du å ta ansvar, er kreativ og nyskapende med
pennen eller fotoapparatet? Er du skikket til, og kan tenke deg å lede en sosial gjeng engasjerte studenter som
sammen har som mål å lage den beste studentavisa i fedrelandet? I så fall synes jeg du bør skride til verket å
stille som redaktør i Tuntreet!
Det første halvåret etter at du er valgt inn som redaktør har du stillingen journalistredaktør. Dette innebærer at
det er du som leder det redaksjonelle arbeidet og samarbeider dermed tett med journalister, fotografer,
korrekturlesere, illustratører og layoutmedarbeidere. Det er journalistredaktøren som bestemmer hvilke saker
som skal skrives- hva Tuntreet skal inneholde er i stor grad i din «makt» og du får således sette ditt eget preg på
avisen. Etter det første halvåret trer man inn som ansvarlig redaktør og får da hovedansvaret for at alt går som
det skal. Det innebærer å bruke den erfaringen man har opparbeidet seg det første halvåret til å hjelpe
journalistredaktøren når det trengs. Som ansvarlig redaktør er det også din oppgave å sørge for at avtaler med
eksterne og interne blir fulgt opp, som i forbindelse med avisas økonomi ol. Det at man først er
journalistredaktør for å så bli Tuntreets ansvarlige redaktør gjør vervet variert og svært lærerikt.
Å få være redaktør i Tuntreet er blant det artigste og mest givende jeg har vært med på. Du får lov til å forme en
studentavis til å være akkurat det du vil, og resultatet av arbeidet en nedlegger er intet mindre et blad som
leses av store deler av studentmassen og ansatte ved NMBU. Man leder an redaksjonen i sin helhet, hvilket er
ei stor oppgave som innebærer å ta mange avgjørelser, men dette har for meg kun medført gode opplevelser
og ikke minst mange verdifulle erfaringer å ta med seg videre. Ta gjerne kontakt på epost eller telefon hvis du
vurderer å stille, eller lurer på noe vedrørende vervet.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten tuntreet@samfunnetiaas.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


NÆRINGSLIVSUTVALGET

LEDER
Som leder av NU skal du lede all NUs virksomhet og holde tett kontakt med andre organer på og utenfor
campus. Leder av NU står ansvarlig som møteleder, og skal sørge for å innkalle til møter, samt at
retningslinjene for samarbeid blir fulgt. Leder i NU skal også lede Sponsorlauget, en komite med representanter
fra Samfunnsstyret, UKA, NU og Tuntreet.
NU er i en omorganiseringsprosess og har staket ut veien videre. Det blir opp til den nye lederen og
implementere alle endringene og sørge for at NU utvikler tydelige mål og strategier og at disse blir fulgt.
NU skal profesjonalisere kontakten mellom studenter og bedrifter, og arbeider for Samfunnets medlemmer og
NMBUs studenter. Dette innebærer koordinering av linjeforeningene med tanke på bedriftskontakt.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten kontakt@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no

KARRIEREDAGSANSVARLIG

Som Karrieredagsansvarlig har man hovedansvaret for å arrangere, først og fremst Karrieredagen, men også
Næringslivsdagen. Karrieredagen avholdes i høstsemesteret, mens Næringslivsdagen avholdes i begynnelsen
av vårsemesteret. På begge arrangementene inviteres ulike bedrifter til å komme for å stå på stand og møte
studentene ved Ås. Alle studentene som går ved universitetet bør/skal ha en bedrift som er relevante for dem.
Det er Karrieredagsansvarlig sin oppgave å sørge for at det er et variert mangfold av bedrifter, så godt det lar
seg gjøre. Når man arrangerer et slikt arrangement er det mange ting som skal huskes på, og da er det også
godt å ha resten av NU-styret med seg som kan hjelpe en underveis.
Karrieredagsansvarlig har hovedkontakten med bedriftene og skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål de
eventuelt skulle lure på fra begynnelse til slutt. Man må også ha kontakt med andre organer rundt om på
universitetet. Dette gjør at man får et godt nettverk utad i næringslivet.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@nunmbu.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ARRANGEMENTSANSVARLIG
Som Arrangementsansvarlig har man hovedansvaret for å arrangere, først og fremst Næringslivsdagen, men
også Karrieredagen. Karrieredagen avholdes i høstsemesteret, mens Næringslivsdagen avholdes i begynnelsen
av vårsemesteret. På begge arrangementene inviteres ulike bedrifter til å komme for å stå på stand og møte
studentene ved Ås. Alle studentene som går ved universitetet bør/skal ha en bedrift som er relevante for dem.
Det er Arrangementsansvarlig sin oppgave å sørge for at det er et variert mangfold av bedrifter, så godt det lar
seg gjøre. Når man arrangerer et slikt arrangement er det mange ting som skal huskes på, og da er det også
godt å ha resten av NU-styret med seg som kan hjelpe en underveis.
Arrangementsansvarlig har hovedkontakten med bedriftene og skal være tilgjengelig for å svare på spørsmål de
eventuelt skulle lure på fra begynnelse til slutt. Man må også ha kontakt med andre organer rundt om på
universitetet. Dette gjør at man får et godt nettverk utad i næringslivet.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten arrangement@nunmbu.no eller
valgnemnda@samfunnnetiaas.no


SPONSORANSVARLIG
Beskrivelse kommer.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten kontakt@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


MARKEDSFØRINGSANSVARLIG
Beskrivelse kommer.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten kontakt@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no


ØKONOMIANSAVRLIG

Beskrivelse kommer.
Har du noen spørsmål om vervet? Kontakt enten okonomi@nunmbu.no eller valgnemnda@samfunnnetiaas.no